Slide background
Slide background
Slide background

POD (ROBG-427)

Партньорства за преодоляване на бедствията за един безопасен регион

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се увеличи капацитета за реакция и превенция в случай на горски пожари или наводнения в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево - Русе, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между правителствените и неправителствените организации в Румъния и България в областта на извънредните ситуации.

Какъв е бюджетът?

994,135.10 евро, от които845,014.81 евроЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ)Окръжен Съвет Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Български Червен Кръст

Бенефициент 3 (Б3): Червен Кръст – филиал Гюргево

Бенефициент 4 (Б4): Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Бенефициент 5 (Б5): Клъстер по бизнес и иновации Русе

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 26.05.2020

Крайна дата: 25.05.2023

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как ще се изпълнява?                                         

  • Обучение на обучители за повишаване на осведомеността и готовносттапри наводнения сред широката общественост
  • Организиране на един семинар по превенция за персонала, който участва в управлението на горски пожари и наводнения в района на Гюргево – Русе
  • Разработване на „Информационни дни“ за горски пожари и наводнения в района на Гюргево – Русе
  • Готовност за наводнения на населението Русе и Гюргево
  • Организиране на кръгли маси и конференции
  • Осигуряване на модерна техника за комуникация и интервенции при наводнения и горски пожари за оперативните центрове

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата

- 4 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

- 276.000 - Население, облагодетелствано от мерки за защита от наводнения

- 500.000 - Население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари

– 500.000 - Население, облагодетелствано от действия по управление на риска

  Резултати от програмата: Качеството на съвместното управление на риска в областта на трансграничното сътрудничество

Статус на проекта(отразен в доклади за напредък)

До момента е постигнат следният напредък:

ВБ – Окръжен Съвет Гюргево, организира семинара за персонала, ангажиран с превенция на управлението на горски пожари и наводнения в област Гюргево – Русе, онлайн на 03.02.2021 г., поради пандемията от COVID-19. На семинара присъстваха 43 участници от Русе и Гюргево, от различни институции, участващи в интервенциите при извънредни ситуации.

В резултат на това чрез организираните събития бенефициентите активно допринасят за постигането на индикатора „Население, облагодетелствано от мерки за защита от наводнения”.

В рамките на дейността „Осигуряване на оперативни центрове със съвременна комуникационна и интервенционна техника при наводнения и горски пожари”, ВБ – Окръжен Съвет Гюргево получи камера с телескопично рамо за търсене/спасяване, която е специфично оборудване за търсене/спасване за труднодостъпни места.Това оборудване е за при горски пожари. Оборудването е в помещенията на Инспектората за извънредни ситуации в Гюргево.

Б2 – БЧК проведе процедури за закупуване на комуникационна, навигационна и видео - записваща и възпроизвеждаща техника. На 04.06.2021 г. бяха доставени 10 радиостанции, 1 видеокамера, 1 глобална система за навигация и позициониране и 2 видеопроектора. Освен това Б2 закупи 3 таблета и 2 мобилни телефона.

Б3 – Червен кръст клон Гюргево е закупил материали и защитно оборудване за персонала, участващ в извънредни ситуации. Освен това Б3 сключи договора за уебсайта, предвиден в проекта. Бенефициентите започнаха работа по разработката на уебсайта (установен е домейнът на уебсайта), както и по съдържанието и изображенията, които ще бъдат публикувани.

В рамките на дейността „Оборудване на лаборатория от Русенски университет за транспониране в ГИС карта на инвентаризацията на територии, които могат да бъдат засегнати от горски пожари”, Б4 – Русенски университет „Ангел Кънчев” закупи мобилните смартфони.

Б5 - Бизнес иновации и клъстер Русе+ изготви графичния дизайн на рекламни материали – листовки, формат А4, двустранен пълноцветен печат.

В рамките на проекта са доставени няколко защитни средства за персонала, участващ в аварийни ситуации, както и надуваема лодка с извънбордов двигател.

Бенефициентите на проекта са провели обучение за обучители за повишаване на осведомеността и готовността за наводнения сред общото население. Той се проведе в периода 6-8 август в Русе и Николово. Участваха 12 доброволци от Русе и 4 доброволци от Гюргево. Програмата включваше лекции и дискусии по следните теми:

1. Оценка на риска с използване на методи за оценка на уязвимостта и капацитета, базирани на местни ресурси;

2. Семеен план за самопомощ за реакция при наводнение;

3. Евакуация на хора и добитък при наводнения;

4. Оказване на първа помощ на пострадали от наводнения и свързани с тях наранявания;

Практическите занятия бяха по следните теми:

1. Първа помощ;

2. Издирване и спасяване на хора при наводнения в градска среда;

Всички участници в обучението получиха устройства за съхранение на флаш памет с учебни материали, медицински комплекти за първа помощ, тениски и сертификати.

Организацията на това обучение допринася за индикатора „Население, облагодетелствано от мерки за защита от наводнения”.

Изображения

Януари 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.