Slide background
Slide background
Slide background

POD (ROBG-427)

Партньорства за преодоляване на бедствията за един безопасен регион

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се увеличи капацитета за реакция и превенция в случай на горски пожари или наводнения в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево - Русе, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между правителствените и неправителствените организации в Румъния и България в областта на извънредните ситуации.

Какъв е бюджетът?

994,135.10 евро, от които845,014.81 евроЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ)Окръжен Съвет Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Български Червен Кръст

Бенефициент 3 (Б3): Червен Кръст – филиал Гюргево

Бенефициент 4 (Б4): Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Бенефициент 5 (Б5): Клъстер по бизнес и иновации Русе

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 26.05.2020

Крайна дата: 25.12.2023

Продължителност: 43 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как ще се изпълнява?                                         

  • Обучение на обучители за повишаване на осведомеността и готовносттапри наводнения сред широката общественост
  • Организиране на един семинар по превенция за персонала, който участва в управлението на горски пожари и наводнения в района на Гюргево – Русе
  • Разработване на „Информационни дни“ за горски пожари и наводнения в района на Гюргево – Русе
  • Готовност за наводнения на населението Русе и Гюргево
  • Организиране на кръгли маси и конференции
  • Осигуряване на модерна техника за комуникация и интервенции при наводнения и горски пожари за оперативните центрове

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата

- 4 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

- 276.000 - Население, облагодетелствано от мерки за защита от наводнения

- 500.000 - Население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари

– 500.000 - Население, облагодетелствано от действия по управление на риска

  Резултати от програмата: Качеството на съвместното управление на риска в областта на трансграничното сътрудничество

Статус на проекта(отразен в доклади за напредък)

До момента е постигнат следният напредък:

ВБ – Окръжен Съвет Гюргево, организира семинара за персонала, ангажиран с превенция на управлението на горски пожари и наводнения в област Гюргево – Русе, онлайн на 03.02.2021 г., поради пандемията от COVID-19. На семинара присъстваха 43 участници от Русе и Гюргево, от различни институции, участващи в интервенциите при извънредни ситуации.

В резултат на това чрез организираните събития бенефициентите активно допринасят за постигането на индикатора „Население, облагодетелствано от мерки за защита от наводнения”.

В рамките на дейността „Осигуряване на оперативни центрове със съвременна комуникационна и интервенционна техника при наводнения и горски пожари”, ВБ – Окръжен Съвет Гюргево получи камера с телескопично рамо за търсене/спасяване, която е специфично оборудване за търсене/спасване за труднодостъпни места.Това оборудване е за при горски пожари. Оборудването е в помещенията на Инспектората за извънредни ситуации в Гюргево.

Б2 – БЧК проведе процедури за закупуване на комуникационна, навигационна и видео - записваща и възпроизвеждаща техника. На 04.06.2021 г. бяха доставени 10 радиостанции, 1 видеокамера, 1 глобална система за навигация и позициониране и 2 видеопроектора. Освен това Б2 закупи 3 таблета и 2 мобилни телефона.

Б3 – Червен кръст клон Гюргево е закупил материали и защитно оборудване за персонала, участващ в извънредни ситуации. Освен това Б3 сключи договора за уебсайта, предвиден в проекта. Бенефициентите започнаха работа по разработката на уебсайта (установен е домейнът на уебсайта), както и по съдържанието и изображенията, които ще бъдат публикувани.

В рамките на дейността „Оборудване на лаборатория от Русенски университет за транспониране в ГИС карта на инвентаризацията на територии, които могат да бъдат засегнати от горски пожари”, Б4 – Русенски университет „Ангел Кънчев” закупи мобилните смартфони.

Б5 - Бизнес иновации и клъстер Русе+ изготви графичния дизайн на рекламни материали – листовки, формат А4, двустранен пълноцветен печат.

В рамките на проекта са доставени няколко защитни средства за персонала, участващ в аварийни ситуации, както и надуваема лодка с извънбордов двигател.

Бенефициентите на проекта са провели обучение за обучители за повишаване на осведомеността и готовността за наводнения сред общото население. Той се проведе в периода 6-8 август в Русе и Николово. Участваха 12 доброволци от Русе и 4 доброволци от Гюргево. Програмата включваше лекции и дискусии по следните теми:

1. Оценка на риска с използване на методи за оценка на уязвимостта и капацитета, базирани на местни ресурси;

2. Семеен план за самопомощ за реакция при наводнение;

3. Евакуация на хора и добитък при наводнения;

4. Оказване на първа помощ на пострадали от наводнения и свързани с тях наранявания;

Практическите занятия бяха по следните теми:

1. Първа помощ;

2. Издирване и спасяване на хора при наводнения в градска среда;

Всички участници в обучението получиха устройства за съхранение на флаш памет с учебни материали, медицински комплекти за първа помощ, тениски и сертификати.

Организацията на това обучение допринася за индикатора „Население, облагодетелствано от мерки за защита от наводнения”.

Изображения

Ноември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.