Slide background
Slide background
Slide background

POD (ROBG-427)

Партньорства за преодоляване на бедствията за един безопасен регион

Каква е целта?

Да се увеличи капацитета за реакция и превенция в случай на горски пожари или наводнения в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево - Русе, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между правителствените и неправителствените организации в Румъния и България в областта на извънредните ситуации.

Какъв е бюджетът?

994,135.10 евро, от които 845,014.81 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено - Окръжен съвет Гюргево

Бенефициент 2 (Б2):  Български Червен Кръст

Бенефициент 3 (Б3): Червен Кръст – филиал Гюргево

Бенефициент 4 (Б4): Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 26.05.2020

Крайна дата: 25.12.2023

Продължителност: 43 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как ще се изпълнява?                                         

  • Подготовка на преподаватели за повишаване на осведомеността и готовността при наводнения сред широката общественост
  • Организиране на един семинар по превенция за персонала, който участва в управлението на горски пожари и наводнения в района на Гюргево – Русе
  • Разработване на „Информационни дни“ за горски пожари и наводнения в района на Гюргево – Русе
  • Готовност за наводнения на населението Русе и Гюргево
  • Организиране на кръгли маси и конференции
  • Осигуряване на модерна техника за комуникация и интервенции при наводнения и горски пожари за оперативните центрове

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата

- 4 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

- 276.000 - Население, облагодетелствано от мерки за защита от наводнения

- 500.000 - Население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари

– 500.000 - Население, облагодетелствано от действия по управление на риска

Резултати от програмата: Качеството на съвместното управление на риска в областта на трансграничното сътрудничество

Статус на проекта (отразен в доклади за напредък)

Проектът приключи на 25.12.2023 г.

През периода на изпълнение на проекта е постигнат следният напредък:

Конференциите за стартиране на проекта бяха организирани през 2020 г., онлайн на 28ми юли от ВБ и на 30ти септември 2020 г. от Б2- БЧК.

ВБ – Окръг Гюргево получи на 14.09.2022 г. два камиона за вода (20 тона) с помпа, които ще бъдат използвани от ИИС Гюргево за интервенции в случай на наводнения или горски пожари.

На 10.03.2023 г. се състоя приемането на оборудването за спешна интервенция (Апарати за дихателна защита, термовизионни камери интегрирани в маската).

Разработена е обща стратегия за намеса и превантивни действия срещу горски пожари в района на Гюргево - Русе, която е достъпна на следния линк: https://emergencysituationsrobg.com/wp-content/uploads/2024/02/Strategie-rezumat- английски_en-1.pdf

На 06.12.2023 г. беше сключено съвместно партньорство между Окръжен съвет Гюргево и Областен УправителГюргево, Областна администрация Русе, Инспекторат за извънредни ситуации Гюргево, Община Гюргево, Община Комана, Община Сингурени, Община Прунду, Община Извоареле, Община Шиту, Община Гостину и Община Две Могили.

Б2 – Български Червен кръст, участва в обученията и информационните дни, организирани от Бенефициент 3 – Червен кръст Клон Гюргево и също така участва в подписването на протоколи за сътрудничество между Б3 и институциите, отговорни за наводнения и интервенция при горски пожари в трансграничната зона Гюргево-Русе зона за сътрудничество.

1. Партньорство за река Дунав, сключено между Русенски университет „Ангел Кънчев” и Областна администрация – Област Русе, ДП "Пристанищна Инфраструктура" – Русе, клон Порт-Русе, Регионален исторически музей – Русе, Окръжен съвет Гюргево, Национална компания Администрация на Дунав Речни пристанища и окръжен музей „Теохари Антонеску". Това партньорство има за цел да установи, съгласно условията на закона, общата рамка на сътрудничество между страните, насочена към защита на река Дунав и дунавското пространство от горски пожари и наводнения в Гюргево - област Русе, както и за опазване на биоразнообразието, природното и културно наследство.

2. Споразумение за партньорство за обучение на деца и младежи за устойчиво управление на горски пожари и наводнения, сключено между Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Регионално управление на образованието – Русе, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, БЧК , Окръжен съвет Гюргево, Училищен инспекторат-Гюргево, Гимназия "Йон Майореску"-Гюргево, Гимназия "Николае Картоян"-Гюргево, Инспекторат за извънредни ситуации-Гюргево и клон на Червения кръст Гюргево, има за цел да установи, при условията на закон, общата рамка на сътрудничество между страните, насочена към обучение на деца и младежи за устойчиво управление на горски пожари и наводнения в района на Гюргево - Русе.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.