Slide background
Slide background
Slide background

Програма Interreg V – A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския Съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР).
Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.
Общият бюджет на програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро от ЕФРР).
Проектите са финансирани: 85% от ЕФРР, 13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие.
Средствата са разпределени в 6 направления (приоритетни оси):
1.    Добре свързан регион (116,333,742.35 euro)
2.    Зелен регион (54,276,756.47 euro)
3.    Безопасен регион (41,571,196.47 euro)
4.    Квалифициран и приобщаващ регион (13,807,294.11 euro)
5.    Ефикасен регион (12,600,167.05 euro)
6.    Техническа помощ (19,914,966 euro)
Допустим регион:
Румъния - седем окръга: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;
България - осем области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич

Решението на Европейската комисия за одобряване на Програмата можете да намерите тук:
Програмата и приложенията ще намерите тук.
За подробности относно възможностите за финансиране разгледайте раздел „Покани проекти“

КАКВО Е INTERREG?
Interreg представлява основната цел на кохезионната политика, която цели да насърчи хармоничното икономическо, социално и териториално развитие на Съюза като цяло. Interreg е изграден около три направления на сътрудничество: трансгранично (INTERREG A), транснационално (INTERREG B) и междурегионално (INTERREG C).
Европейското трансгранично сътрудничество, известно като Interreg A, поддържа сътрудничеството между регионите по NUTS III от най-на-малко две различни държави-членки, намиращи се директно на границите или в близост до тях. Тя има за цел да се справи с обшите предизвикателства, иднтифицирани съвместно в граничните региони и да се възползва от неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, като същевременно подобрява процеса на сътрудничество за целите на хармоничното развитие на Съюза.

ЕФРР има за цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на неравновесията между регионите и фокусира инвестициите си в няколко основни приоритетни области, познати като "тематична концентрация: иновации и научни изследвания, цифров дневен ред, подкрепа за малки и средни предприятия (МСП), нисковъглеродна икономика.
В рамките на Европейските програми за териториално сътрудничество, на най-малко 80% от средствата са концентрирани върху тези четири гореспоменати приоритетни области.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.