Slide background
Slide background
Slide background

Цели и етап на програмата

Разбивката на Програмата в цифри (обща стойност) е представена тук:

Програмно разпределение на ЕФРР 215.745.513,00 euro

Брой подадени проекти

855

Брой проекти на етап оценяване

0

Брой и стойност на одобрените проекти

199 (322.006.242,56 euro)

Брой и стойност на договорените проекти

172 (275,025,271.02 euro)

Брой и стойност на проекти в процес на изпълнение

0

Брой и стойност на текущи проекти съгласно решение на КН №. 313/13.11.2023г 10(43,858,141.06)

Стойност на подадените молби за възстановяване на разходи

218,927,915.63 euro

Степен на усвояване (искана сума EC, процент и стойност на ЕФРР)

84.50% (182,294,432 euro)

Брой на приключилите проекти

159 (229,186,777.79 euro)

Брой на прекратените проекти

3 (1,980,352.36 euro)

Плащания Interreg V-A Румъния-България 2014-2020

Програмата трябва да изпълнят определени стойности до края на 2018 г. и края на 2023.

Годишен доклад за изпълнение 2015 + Резюме

Годишен доклад за изпълнение 2016 + Резюме

Годишен доклад за изпълнение 2017 + Резюме

Годишен доклад за изпълнение 2018 + Резюме

Годишен доклад за изпълнение 2019 + Резюме

Годишен доклад за изпълнение 2020 + Резюме

Годишен доклад за изпълнение 2021 + Резюме

Годишен доклад за изпълнение 2022 + Резюме

Implementation and Communication Evaluation Reports

Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2020

Програма и проекти Румъния-България през 2017

Целите и етапът на изпълнение е по-долу:

1. Добре свързан регион
2. 3елен регион
3. Безопасен регион
4. Квалифициран и приобщаващ регион
5. Ефикасен регион

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион

Индикатор Цел 2018 Цел 2023 Етап(Годишен доклад за текущото изпълнение)
Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 60 км пътища да бъдат модернизирани или реконструирани, за пуснати са стартирани търгове  150 KM

30,61

175 км – бяха стартирани обществени поръчки

Брой на съвместни механизми (например насоки за ориентиране по маршрут, инциденти / откриване и управление на аварии, проучвания за потоците трафик, предпроектни проучвания, насочени към решаването на трансгранични транспортни въпроси, мерки за транспортна безопасност, карти на местата без покритие, дейности за повишаване на осведомеността); да се улесни връзката на вторични / третостепенни възли с TEN-T инфраструктурата NA   35 2
Подкрепени редица от изследвания, стратегии и планове за действие за подобряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав и Черно море NA  5 1
Обща дължина на нови или подобрени вътрешни водни пътища NA 479 KM 0
Финансов индикатор  8 000 000 96,450,936 13,904,770.59

 Приоритетна ос 2: Зелен регион

Показател Цел 2018 Цел 2023 Етап (актуален Годишен доклад за текущото изпълнение)
Увеличение на очаквания брой посещения на поддържани места с културно и природно наследство и туристическо значение (ИСП) 2 000 100 000 58,324.00
Брой на създадените и интегрирани  туристически продукти/услуги, 10 100 34
Брой на общи стратегии, политики и планове за управление за валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез нейното възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически употреби NA 75 16
Площ на местообитанията, поддържани за постигане на статут на по-добро опазване (ха) (ИСП) NA 27.000 ha 27,058.50
Финансов показател 5 100 000 54,276,756.87 17,982,064.69

Приоритетна ос 3: Безопасен регион

Показател Цел 2018 Цел 2023 Етап
Население, възползващо се от действията за управление на риска NA 4 200 000 304,370
Население, възползващо се от мерките за защита от наводнения NA 4 200 000 0
Население, възползващо се от мерките за опазване на горите от пожар NA 4 200 000 0
Брой съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации 10 200 7
Финансов показател  4 500 000 41,571,197.28 17,043,333.37

Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион

 

  Показател Цел 2018 Цел 2023 Етап
Брой инициативи (обучения, схеми за образование, интернет страници, споразумения, мрежи, изложения за работа и т.н.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион 10 200 162
Брой на участниците в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение  NA 25,000 18,474
Брой на участниците в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на трансгранична младежка заетост, възможности за висше  и професионално образование в трансграничния район  NS 9,000 9,096
Финансов показател  1,000,000 13,807,295.17 12,235,499.94

 

Приоритетна ос 5: Ефикасен регион

Показател Цел 2018 Цел 2023 Етап
Брой поддържани трансгранични механизми (споразумения, мрежи, наредби, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) за повишаване капацитета на сътрудничеството 10 100 62
Финансов показател  1,000,000 12,600,167.12 8,453,888.79

 

 

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.