Slide background
Slide background
Slide background

TACT (ROBG-417)

Партньорство за трансгранично сътрудничество срещу природните рискове

Ценово-Хотареле-Греака

Каква е целта?

Да се подобри съвместното управление на риска в района на трансгранично сътрудничество чрез разработване и приемане на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, община Хотареле и община Греака, така че те да могат по-добре да координират и реагират ефективно при извънредни ситуации, причинени от природни бедствия като наводнение, пожар, горещи вълни, свлачища, дъждове/снежни бури.

Какъв е бюджетът?

854.258,96 евро, от които 726.120,10 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Ценово (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено комуна Хотареле (Румъния)

Бенефициент 3(Б3): Териториално административно звено комуна Греака (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 31.07.2018

Крайна дата: 30.07.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Гюргево (Румъния)

Русе (България)

Как ще се изпълнява?                           

  • Изготвяне на обща стратегия за по-добра координация и ефикасни реакции на съвместното трансгранично партньорство между бенефициентите по проекта;
  • Изграждане на хармонизирани интегрирани инструменти за предотвратяване и смекчаване на риска чрез разработване на съвместен механизъм за предотвратяване, смекчаване и координиране на риска
  • Обмен на опит и знания, включително повишаване на осведомеността в областта на ефективната превенция и управление на риска в трансграничния регион (включително програми за обучение, инициативи за обучение в общността, информационни листове, брошури за природни и антропични опасности) конкретни целеви групи (деца/младежи, планиращите развитието, ръководители на аварийни ситуации, представители на местната власт и др.) чрез организирането на 3 кампании за повишаване на осведомеността и 3 обучения за опасностите, риска и мерките за тяхното смекчаване, управление и намаляване.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10,975 население, което се възползва от мерки за защита от наводнения

10,975 население, което се възползва от мерки за защитаот горски пожари

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът е завършен и основните постижения са следните:

- Сключено е 1 съвместно партньорство между 3-те партньора по проекта;

- Организирани са 2 пресконференции: една на 11.12.2018 г. в община Ценово и една на 13.12.2018 г. в комуна Хотареле;

- Разработена е Стратегията за по-добра координация и ефективни реакции на съвместното трансгранично партньорство;

- Организирани бяха 3 кръгли маси: на 09.12.2019 г. в община Ценово, на 12.12.2019 г. в комуна Хотареле и третата на 13.12.2019 г. в комуна Грека за ключови заинтересовани страни (регионални и местни власти и институции и др.) в трансграничния регион Русе - Гюргево;

- Доставено е цялото интервенционно оборудване в областта на управлението на опасностите и устойчивостта при бедствия, предвидени в рамките на проекта:

1. За ВБ - специализиран автомобил 4х4,с висока проходимост за работа при трудно достъпни терени изадачи при тежки метеорологични условия, наводнени площи, горски площи и пожари, заедно с гребло за снегопочистване, устройство за пясъко разпръскване и специално оборудване, което ще се използва за почистване на дренажни и напоителни канали, канавки, банкети, дренаж, отстраняване на трева и храсти и поддръжка на пожарни ленти;

2. За Б2 - багер и трактор, оборудвани с всички необходими технически принадлежности, за намеса в случай на наводнения;

3. За Б3 – трактор соборудванеза снегопочистване и извозване с ремарке;

- Разработено е общото проучване за управление на риска в трансграничния регион Румъния-България;

- Уеб платформата на проекта, която ще предоставя помощ за предотвратяване, смекчаване и координиране на риска, е разработена и може да бъде намерена на http://teoszansoft.ro/tact/

Изображения

Април 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.