Slide background
Slide background
Slide background

TACT (ROBG-417)

Партньорство за трансгранично сътрудничество срещу природните рискове

Ценово-Хотареле-Греака

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в района на трансгранично сътрудничество чрез разработване и приемане на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, община Хотареле и община Греака, така че те да могат по-добре да координират и реагират ефективно при извънредни ситуации, причинени от природни бедствия като наводнение, пожар, горещи вълни, свлачища, дъждове/снежни бури.

Какъв е бюджетът?

854.258,96 евро, от които 726.120,10 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Ценово (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено комуна Хотареле (Румъния)

Бенефициент 3(Б3):Териториално административно звено комуна Греака (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 31.07.2018

Крайна дата: 30.01.2020

Продължителност: 30 месеца

Къде ще се изпълнява?

Гюргево (Румъния)

Русе (България)

Как ще се изпълнява?

  • Изготвяне на обща стратегия за по-добра координация и ефикасни реакции на съвместно трансгранично партньорство между партньорите по проекта
  • Изграждане на хармонизирани интегрирани инструменти за предотвратяване и смекчаване на риска чрез разработване на съвместен механизъм за предотвратяване, смекчаване и координиране на риска
  • Обмен на опит и знания, включително повишаване на осведомеността в областта на ефективната превенция и управление на риска в трансграничния регион (включително програми за обучение, инициативи за обучение в общността, информационни листове, брошури за природни и антропични опасности) конкретни целеви групи (деца / младежи, планиращи развитие, ръководители на аварийни ситуации, представители на местната власт и др.) чрез организирането на 3 кампании за повишаване на осведомеността и 3 обучения за опасностите, риска и мерките за тяхното смекчаване, управление и намаляване.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10,975 души, които се възползват от мерки за защита от наводнения

10,975 души, които се възползват от мерки за защита от горски пожари

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът продължава и до момента е регистриран следният напредък:

- организирани са 2 пресконференции: на 11.12.2018 г., в община Ценово и на 13.12.2018 г., в комуна Хотареле;

- Разработена е Стратегията за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно партньорство в трансграничния регион;

- Организирани са 3 кръгли маси: на 09.12.2019 г. в Община Ценово, на 12.12.2019 г. в комуна Хотареле, на 13.12.2019 г. в комуна на Греaка за ключови заинтересовани страни (регионални и местни власти и институции, и др.) в рамките на трансграничния регион Русе-Гюргево;

- Цялото интервенционно оборудване в областта на управление на опасности и устойчивост при бедствия, предвидено в рамките на проекта, е доставено на Бенефициентите, а именно: 1. От името на ВБ - специализиран автомобил с формула на колелото 4x4, високо ниво за изпълнение на задачи в тежки метеорологични условия и тежки терени, наводнени площи, горски площи и пожари, заедно с острие за отстраняване на сняг, устройство за пясъкоструене и специално оборудване, което ще се използва за почистване на канализационни и напоителни канали, канавки, банкети, дренаж, трева и храст отстраняване и поддържане на пожарни ленти;

2. От името на Б2 - багер и трактор, оборудвани с всички необходими технически принадлежности, за за интервенции в случай на наводнения;

3. От името на Б3 - трактор, заедно със снежна лопатка, снежен вентилатор и ремарке;

- Разработено е Общо проучване за управление на риска в трансграничния регион Румъния - България.

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.