Slide background
Slide background
Slide background

РТП (РОБГ-453)

Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство

                                          

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да подпомогне устойчивото социално-икономическо развитие на трансграничния регион чрез повишаване на туристическия потенциал, свързан с разработването и маркетинга на конкурентни туристически продукти.

Какъв е бюджетът?

1,219,951.26 евро, от които 1,036,958.56 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Генерал Тошево

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено град Мурфатлар

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 30.04.2022

Продължителност: 43 месеца и 19 дни

Къде се изпълнява?

Добрич в България

Констанца в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Обучение и повишаване на капацитета на местните общности. Провеждане на тематични лагери;
  • Създаване на общи туристически продукти. Провеждане на туристически форуми и изложби;
  • Извършване на проучвания, изследвания, създаване на информационна система, стратегия за развитие на туризма.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 4 интегрирани туристически продукти/ услуги, очакван брой от 5,000 посещения на поддържани обекти на културно и природно наследство и атракции, общи стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчиви икономически цели -1.

Резултати от програмата: 3,500 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е приключил на 30.04.2022 г. По време на изпълнението на проекта бяха постигнати следните резултати:

Две кръгли маси на представители на младежки съвети и млади доброволци се проведоха в Генерал Тошево (03.05.2019 г.) и Мурфатлар (31.05.2019 г.). И двете събития бяха насочени към младите хора и техните нужди да разберат по-добре трансграничните културни особености на района на Добруджа и тяхното значение за сътрудничеството и насърчаването на туризма.

През 2019 г. бяха организирани два летни тематични лагера – първия в Генерал Тошево и Балчик (01-06.07.2019 г.) и втория в Мурфалтар и Мамая/ Констанца (04-09.09.2019 г.). И двата лагера включваха културни посещения на музеи и исторически места, туристически обиколки, работилници, свързани с традиционно и популярно изкуство и занаяти, изложби, спортни и развлекателни дейности, работа в екип.

Семинар „Нематериално културно наследство – опазване, популяризиране, развитие и възможности за организиране на туризъм чрез фестивали и събития” се проведе в Генерал Тошево и Балчик в периода 23-24.10.2020 г.

Семинар „Възможности за развитие на тематичен туризъм, свързан с културно-историческото наследство, виното, традиционната кухня и традиционната музика, и занаятите“ се проведе в Мурфатлар в периода 18-19.07.2021 г.

Туристически форум „Културно и историческо наследство и туристически атракции в Община Генерал Тошево” беше организиран от ВБ в Генерал Тошево в периода 10-11.09.2021 г.

Туристически форум „Културно и историческо наследство и туристически атракции в община Муратлар“ беше организиран от Б2 в Мурфатлар в периода 24-25.09.2021 г.

Разработени са 2 проучвания и стратегически план за туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма за всяка община. На базата на разработените проучвания е създадена Обща стратегия за развитие на туризма в трансграничния регион Генерал Тошево – Мурфатлар, достъпна на следния линк:

http://robg453-tour.eu/wp-content/uploads/2022/12/Common-Strategy.pdf.

И двамата бенефициенти по проекта разработиха многоезични туристически пътеводители за Генерал Тошево и Мурфатлар, достъпни на уебсайтовете на проекта на следните линкове:

http://robg453-tour.eu/wp-content/uploads/2022/12/tourist_guide.pdf

https://www.murfatlarulturistic.ro/en/travel-guide/travel-guide.html

Разработени са два свързани уебсайта: http://robg453-tour.eu/ иhttps://www.murfatlarulturistic.ro/ro/, достъпни на три езика (български, румънски и английски).

От бенефициентите по проекта бяха разработени два информационни филма:

1. Информационен филм за природното и културно-историческото наследство на община Генерал Тошево и община Мурфатлар, достъпен на следните линкове:

https://www.youtube.com/watch?v=LUC3oge642I&t=443s  

http://robg453-tour.eu/  

2. Информационен филм за природните богатства на Община Мурфатлар и Община Генерал Тошево, достъпен на следните линкове:

https://youtu.be/rTBdryfLcuY

https://www.murfatlarulturistic.ro/

По време на изпълнението на проекта бяха модернизирани и реконструирани следните инвестиционни обекти:

Водещ бенефициент – Община Генерал Тошево

1. Читалища в селата Спасово и Кардам

Инвестицията включваше реконструкция и модернизация на сградите и околното пространство на културните центрове в двете най-големи села на Генерал Тошево – Кардам и Спасово. Реконструкцията запазва предназначението на сградите и всички помещения. Инвестицията включваше основен ремонт на сгради, електрически инсталации, отоплителни, вентилационни, водопроводни и канализационни инсталации. За подобряване на функционалността на обществените културни центрове бяха доставени мебели и модерно оборудване. Осигурено е парково оборудване и аксесоари за прилежащите площи.

а) Реконструкция и модернизация на сградата и околното пространство на НЧ „Пробуда-1941”- Кардам. Строителните работи са завършени и сградата е въведена в експлоатация – Удостоверение за въвеждане на сградата в експлоатация № 021/25.08.2020 г.;

б) Реконструкция и модернизация на сградата и околното пространство на НЧ „Отец Паисий-1897” – Спасово. Строителните работи са завършени и сградата е въведена в експлоатация – Удостоверение за въвеждане на сградата в експлоатация № 010А/26.05.2020 г.

2. Исторически музей - Генерал Тошево.

Инвестицията предвижда ремонтни дейности в прилежащото пространство /двор/ на музея и доставка на парково оборудване. Част от двора на музея е оформен като открита изложба на експонати и археологически находки. Спецификата на строителните работи не изисква технически проект. Строителните работи са извършени въз основа на количествено-стойностна сметка. Строителните работи са приети с приемно-предавателен протокол от 06.11.2019 г.

3. Рекламни тотеми.

На входовете/изходите на община Генерал Тошево бяха монтирани два тотема по главния път Добрич – Кардам – Негру Вода – Констанца. ГКПП Кардам-Негру Вода е един от основните пунктове на границата между Румъния и България и има много интензивен трафик. Монтираните тотеми са приети с приемно-предавателен протокол от 21.10.2019 г.

Бяха изработени и монтирани три временни билборда на инвестиционните обекти.

Бенефициент 2 – Териториално административно звено град Мурфатлар

1. Разширяване и обновяване на местния Културен център. Инвестицията включваше реконструкция и модернизация на Културния център (Дом на културата) - Мурфатлар и доставка на оборудване за Дома на културата. Строителните дейности включват: разрушаване и изграждане на разширение и ремонт на съществуващ център, ремонт и разширение на покрив, съблекални, санитарни помещения и др. Изградени са платформи за достъп и паркинг около Културния център. Културният център беше оборудван с мебели, модерна информационна и аудио-визуална техника. Оборудвана е зала за семинари и промоции. Строителните работи са завършени и сградата е въведена в експлоатация - Протокол за приемане на строителните работи № 3998/20.04.2022 г.

2. Създаване на тематичен парк (в съществуващия парк). Компонент Б – Тематичен парк – извършени са следните дейности: възстановяване на инфраструктурата, озеленяване, засаждане на жив плет, извършени са строителни работи по основите, детска площадка и перголи, инсталации, външно осветление. Строителните работи са завършени и сградата е въведена в експлоатация - Протокол за приемане на строителните работи № 3999/20.04.2022 г.

3. Рехабилитация на Паметника на героите. Рехабилитация на мраморно покритие и цокъл. Рехабилитация на околностите. Строителните работи са завършени и сградата е въведена в експлоатация – Протокол за приемане на строителните работи № 3997/20.04.2022 г.

Изображения

Април 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.