Slide background
Slide background
Slide background

BC-TENT (ROBG-383)

По-добре свързани вторични и третични възли към основната и цялостната мрежа на TEN-T чрез съвместни трансгранични мерки

Каква е целта?

Да се подобрят условията на движение, безопасността и проводимостта между вторични и третични възли и основната TEN-T инфраструктура в трансграничната зона чрез модернизация на 6.614 км местни и регионални пътища с трансгранично значение.

Какъв е бюджетът?

4,769,687.25 евро, от които 4,054,234.14 евро ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Велико Търново (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица – община Кaлaфат(Румъния)

Бенефициент 3 (Б3):Асоциация „Бъдеще днес“ (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.12.2019

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност48 месецаи 22 дни

Къде ще се изпълнява?

Видин, Велико Търново в България

Калафат, окръг Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?  

  • Модернизация на 6.614 км локални и регионални пътища с трансгранично значение, които пряко свързват вторични и третични възли от двете страни на Дунава към основната TEN-T инфраструктура;
  • Координиране на механизмите за преодоляване на нови съвместни предизвикателства, произтичащи от функционирането на основната TEN-T инфраструктура по паневропейските коридори 4, 8 и 9;
  • Организиране,с подкрепата на НПО,на дейности за повишаване на осведомеността за безопасност на гражданите в пунктове, където тежкото бреме на движението по пътищата среща местното население.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 

- 6.614 км реконструирани или модернизирани пътища;

- 3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти/аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, предпроектни проучвания, адресирани към трансграничния регион).

Резултати от програмата: 

- 85,854 - трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T.

Статус на проекта

Периодът на изпълнение на проекта приключва на 31.12.2023 г., но поради закъсненията, регистрирани при инвестиционната дейност на LB, проектът беше включен в списъка на нефункционалните проекти, съгласно разпоредбите на Решение на румънското правителство №. 36/2023 г., след решение на Комитета за наблюдение на програмата Interreg V-A Ro-Bg №. 313/14.11.2023г. Новата дата за завършване на проекта е 31.12.2024 г.

ВБ финализира процеса на искане / получаване на одобрения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за техническия проект. Инвестиционната цел на ВБ е разделена на 3 подобекта. За подобект №1 относно ул. „Опълченска“ и подобект №2 с уличната мрежа, ВБ подписа договорите за строителство на 24.08.2023 г. За подобект №1 изпълнението на строителните работи е 270 дни от откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строителството. Съгласно Плана за действие, предоставен от LB, откриването на подобект №. 1 се очаква да се проведе през юли 2024 г., докато работите ще приключат през декември 2024 г. За подобект № 2 строителните работи се изпълняват в 120-дневен срок от откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на работите. Протоколът №2а за откриване на подобект №2 е издаден на 23 октомври 2023 г. Според информацията, предоставена от ВБ, изпълнението на СМР за подобект №2 ще бъде завършен през март 2024 г.

За подобект №3 с мостовете, ВБ подписа договора за строителство и даде заповед за започване на работите на 04.07.2023 г. СМР за подобект №3 се очаква да бъдат финализирани до януари 2024 г.

Б2 финализира строителните работи от негово име и отчете като постигнати 0.51 км модернизирани пътища в Калафат.

Б3 постигна един съвместен механизъм за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T, а именно кампанията за повишаване на осведомеността относно безопасността. Освен това Б3 получи доклада за механизма за мерки за безопасност на движението и 3 интелигентни табла за трафика за механизма за насочване на маршрута, които бяха доставени на ВБ, Б2 и една от тях за инсталиране на кръстовището на пътища III-114 и E -79.

Изображения

Февруари 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.