Slide background
Slide background
Slide background

W-TEN (РОБГ-440)

Добре свързани възли Гюргево - Борово към транспортната мрежата TEN-T

Каква е целта?

Общото предизвикателство, пред което е изправен проектът, е да се подобри достъпността и мобилността до мрежата TEN-T и по този начин да се създадат подходящи условия за устойчиво развитие в граничната зона.

Какъв е бюджетът?

4,945,538.25 евро, от които 4,236,007.56 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Община Борово

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2019

Крайна дата: 31.10.2023

Продължителност: 51 месеца

Къде се изпълнява?

Русе (България)

Гюргево (Румъния)

Как се изпълнява?

  • Интегрирана система за информация и осведоменост
  • Съвместна система за управление на трафика и информираност
  • Модернизация на DJ 601: Болинтин Вале – Mалу
  • Строителни работи в община Борово

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Модернизирана транспортна инфраструктура, осигуряваща достъп до мрежата TEN-T (Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 11.75 км);

- 2 съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T

Резултати от програмата: трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T - повече от 20 877 жители.

Статус на проекта

Текущ статус на проекта:

Периодът на изпълнение на проекта приключва на 31.12.2023г., но поради забавяне на инвестиционната дейност на ВБ, проектът беше включен в списъка с незавършени проекти, съгласно разпоредбите на Румънското Правителствено решение №. 36/2023г., след решение на Комитета за наблюдение на програмата Interreg V-A Ro-Bg №. 313/14.11.2023г. Новата дата за завършване на проекта е 31.08.2024г.

Б2 приключи модернизационните дейности за рехабилитацията на 4,32 км от уличната мрежа в Борово.

ВБ подписа договора за проектантски услуги и изпълнение на строителни работи за инвестиционна цел „Модернизация на DJ 601: Болинтин Вале – Малу Спарт – DN61, км 13+685 – км 14+184 и км 22+263 – км 29+221, 7 ,45км” на 18.10.2022 г. със срок за проектиране 30 дни и срок на строителство 12 месеца. Заповедта за започване на СМР е дадена на 25.05.2023 г., за да започне СМР на 29.05.2023 г. Към 08.11.2023 г. степента на изпълнение на строителните работи е достигнала 60 % според отчета за физическия етап на изпълнените работи.

Б2 разработи проучване „Нови възможности за управление на трафика и мерки за безопасност на движението в района на Гюргево-Борово”. Проучването изследва състоянието на транспортната инфраструктура в трансграничния регион, идентифицира засегнатите райони, направи SWOT анализ на текущата ситуация, анализ на риска, свързан с оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион Борово – Гюргево, преглед на приложимите разпоредби в България и Румъния определяне на институционалните отговорности на властите по отношение на транспортните условия и безопасността на движението чрез анализ на тяхната роля в целия процес.

Интерактивната карта и приложението за смартфон са достъпни безплатно в Google play и App store под името “Borovo Blackspots”. Картата е достъпна на български, английски и румънски език и съдържа местоположението на черните точки https://w-ten.info/?ait-items=blackspot-locations&lang=en.

Приложението позволява на потребителя да съобщи за ново произшествие и също така популяризира важни туристически обекти, които могат да бъдат посетени от потенциални туристи, идващи в района, и популяризира правилата за безопасност на движението.

Б2 разработи План за управление на трафика и придоби оборудване за наблюдение на трафика, за да реализира функционална информационна система за мониторинг на трафика.

ВБ подписа договора за закупуване на оборудването за системата за управление на трафика на 05.05.2023 г. На 17.07.2023 г. ВБ даде стартова поръчка за доставка на оборудването за системата за управление на трафика. Според информацията, предоставена от ВБ, системата за управление на трафика е финализирана и ще бъде отчетена като завършена през следващия отчетен период.

Изображения

Февруари 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.