Slide background
Slide background
Slide background

CBC SOC COOP (ROBG-150)

Механизъм за трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на многорегионално ниво Румъния – България

Каква е целта?                                                

Да увеличи капацитета за сътрудничество и ефективността на Румънската национална агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) чрез своите трансгранични децентрализирани органи и на Българската агенция за социално подпомагане в областта на социалната политика в контекста на ТГС.

Какъв е бюджетът?

538,554.97 евро, от които457,771.70 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент: Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Констанца (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Долж (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Телеорман (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Агенция за социално подпомагане /АСП/ (България)

Кога?

Начална дата: 23.08.2017

Крайна дата: 22.11.2019

Продължителност: 27 месеца

Къде?

Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца, Румъния

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, България

Как?

  • Сравнително проучване Румъния-България по отношение на регулаторната рамка и работните методологии и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция;
  • Анализ на нуждите по отношение на областите за подобряване на управлението на социалните помощи и социалната инспекция чрез серия от 18 фокус групи;
  • Разработване чрез ТГС на 2 публични политики, по една за всяка страна, по отношение на областите на управление на ползите и социалните инспекции, които ще оценят най-добрите практики, установени в двете страни
  • Организиране на серия от 6 семинара, 3 за управление на социалните помощи и 3 за социални инспекции във Враца, Русе и Крайова с общо 23 специалисти от партньорите от двете области на компетентност;
  • Изграждане на капацитет за деконцентрираните органи на двете публични институции в областта на управлението на социалните помощи и социалните инспекции на границата, основавайки се на новата политика, разработена в сътрудничество;
  • 7 обучения, организирани в Румъния от партньорите за съседни агенции за плащания и социална инспекция (3 от агенция за плащания и социална инспекция Долж, 2 агенция за плащания и социална инспекция Телеорман и 2 от агенция за плащания и социална инспекция Констанца) и 28 обучения в България на регионално (8 курса) и местно (20 курса) ниво;
  • Изграждане на капацитет за служители на кметства и неправителствени организации от граничната зона по отношение на новата политика, разработена в сътрудничество;
  • Организиране на два вида обучения (1) за служители на кметства от румънските 7 гранични окръга и (2) ръководен персонал на НПО от същите 7 гранични области, както и от 8 гранични области на България;
  • Разработване и внедряване на онлайн инструмент за обмен на информация между партньорските публични институции;
  • Информация и публичност: 7000 брошури; 7000 химикалки; 1800 календара; 2100 папки; 1400 плаката; 2100 бележници; уебсайт на проекта (Румънски/Български/Английски), акаунт във Facebook, организиране на 4 конференции в Румъния и България;

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

      5 подкрепени трансгранични механизми за повишаване на капацитета за сътрудничество: 1 сравнително проучване; 2 публични политики изготвени в сътрудничество; 1 междуинституционално споразумение; 1 инструмент за обмен на информация;

Резултати наПрограмата: повишено ниво на координация на публичните институции в допустиматазона.

Статус на проекта:

Изпълнението на проекта приключи на 22.11.2019.

Следните резултати бяха постигнати:

- Бенефициентите по проекта закупиха оборудването необходимо за екипите за изпълнение на проекта.

- Уебсайта на проекта беше изготвен и е достъпен наhttp://ajpisconstanta-interreg.roна Румънски, Български и Английски.

- Експертите на всички бенефициенти на проекта изработиха Сравнителното проучване относно регулаторната рамка и работните методологии и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция за Румъния-България. Сравнителното изследване е разработено на български и румънски език и е отпечатано в 1060 екземпляра и е достъпно на сайта на проекта на следния линк: https://ajpisconstanta-interreg.ro/category/ajpis/.

- В Румъния бяха проведени 9 фокус групи: 3 със служители на агенции за плащания и социална инспекция, 3 с персонал на кметства и 3 с ръководен персонал на НПО в Румъния и 7 фокус групи: 2 със служители на RDSA, 2 с персонал на публични институции, 2 с управленски персонал на НПО и 1 с представители на всички групи. По време на фокус групите бяха идентифицирани нуждите, които ще бъдат в основата на изработването на предложенията за обществена политика. Окончателният доклад за анализ на нуждите и Ръководството за добри практики са разработени от Водещия бенефициент и преведени на български език от Бенефициент 4. Ръководството за добри практики е достъпно на уебсайта на проекта на следния линк: https://ajpisconstanta-interreg.ro/category/ajpis/.

- 6 семинара по управление на социалните помощи и социална инспекция бяха организирани в Крайова, Русе и Враца в периода март – април 2019. В резултат на това бяха разработени и тествани две публични политики, адаптирани съответно за румънската и за българската правна среда в същите работни групи, в които се проведе анализът на потребностите: организирани са 18 работни групи в периода април – май 2019.

Предложението за обществена политика в областта на социалното подпомагане е изпратено от Водещия бенефициент до Националната агенция за плащания и социални инспекции на 14.11.2019 г. От своя страна Националната агенция за плащания и социални инспекции изпрати документа в Министерството на труда и социалната закрила на 27.11.2019.

На ниво Бенефициент 4 бяха представени и обсъдени предложените публични политики в областта на социалните помощи и социалните услуги в рамките на Регионални дирекции „Социално подпомагане”, в рамките на АСП и в междуинституционалните работни групи за развитие на нов Закон за социалното подпомагане. Със заповед № РД01-749/28.09.2017 на министъра на труда и социалната политика беше създадена междуинституционална работна група за разработване на Закона за социалните услуги. В Работната група активно участваха представители на Агенцията за социално подпомагане (от т. 21 до т. 26 от Заповедта), партньор по проекта. Работната група беше активна близо 2 години, като законът официално влезе в сила през юли 2020. Разработеното в рамките на проекта предложение за публична политика в областта на социалните услуги беше представено на членовете на работната група и отразено в закона, като например създаването на Агенция за контрол на качеството и други елементи, свързани с лицензирането на доставчици на услуги.

- Съдържанието на двете политики беше транспонирано в обучителни материали: за управление на социални помощи и за социална инспекция и 35 обучения за развитие на капацитета на персонала на деконцентрираните органи на институциите партньори по проекта по цялата граница и 25 обучения за развитие на капацитет на персонала на кметствата и ръководния персонал на НПО бяха организирани в периода юли – октомври 2019.

- Споразумението за междуинституционално сътрудничество относно постоянен обмен на информация в областта на социалното осигуряване беше изготвено и подписано от високопоставени представители на двете централни публични административни агенции от двете страни през ноември 2019.

- Създаден е ИТ инструмент за обмен на информация: https://ajpis.mbmsoftware.com/.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.