Slide background
Slide background
Slide background

CBC SOC COOP (ROBG-150)

Механизъм за трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на многорегионално ниво Румъния – България

Каква е целта?                               

Да увеличи капацитета за сътрудничество и ефективността на Румънската национална агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) чрез своите трансгранични децентрализирани органи и на Българската агенция за социално подпомагане в областта на социалната политика в контекста на ТГС.

Какъв е бюджетът?

671,561.63 евро, от които 570,827.37 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент: Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Констанца (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Долж (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Телеорман (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4):Агенция за социално подпомагане / АСП / (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 23.08.2017

Крайна дата: 22.11.2019

Продължителност: 27 месеца

Къде ще се изпълнява?

Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца, Румъния

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, България

Как ще се изпълнява?

  • Сравнително проучване Румъния-България по отношение на регулаторната рамка и работните методологии и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция;
  • Анализ на нуждите по отношение на областите за подобряване на управлението на социалните помощи и социалната инспекция чрез серия от 18 фокус групи;
  • Разработване чрез ТГС 2 на публични политики, по една за всяка страна, по отношение на областите на управление на ползите и социалните инспекции, които ще оценят най-добрите практики, установени в двете страни;
  • Организиране на серия от 6 семинара, 3 за управление на социалните помощи и 3 за социални инспекции във Враца, Русе и Крайова с общо 23 специалисти от партньорите от двете области на компетентност;
  • Изграждане на капацитет за деконцентрираните органи на двете публични институции в областта на управлението на социалните помощи и социалните инспекции на границата, основавайки се на новата политика, разработена в сътрудничество;
  • 7 обучения, организирани в Румъния от партньори за съседни AJPISs (3 от AJPIS Dj, 2 от AJPIS Tr и 2 от AJPIS Ct) и 28 обучения в България на регионални (8 курса) и местни (20 курса);
  • Изграждане на капацитет на персонала на кметствата и неправителствените организации от граничния регион по отношение на новата политика, разработена в сътрудничество;
  • Организиране на два вида обучения за (1) персонал на кметовете от 7 румънски графства и (2) управленски персонал на НПО от едни и същи 7 гранични района, от осемте гранични райони на България;
  • Разработване и внедряване на онлайн инструмент за обмен на информация между публичните институции партньори;
  • Информация и публичност: 7000 брошури; 7 000 химикалки; 1800 календара; 2100 папки; 1400 плакати; 2100 блок бележки; уебсайт на проекта (Ръмънски/Български/Английски), фейсбук акаунт за организация на 4 конференции в Румъния и България;

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 подкрепени трансгранични механизми за повишаване на капацитета за сътрудничество: 1 сравнително проучване; 2 публични политики, разработени в сътрудничество; 1 междуинституционално споразумение; 1 инструмент за обмен на информация;

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в избираемата област.

Статус на проекта (отразени в докладите за напредъка)

Изпълнението на проекта беше финализирано на 22.11.2019 г. и окончателният доклад за изпълнение все още не беше представен.

По отношение на физическия прогрес бяха постигнати следните резултати:

- Бенефициентите по проекта сключиха договори за закупуване на необходимото оборудване за екипите за изпълнение на проекта и цялото оборудване беше доставено. Също така бяха сключени договори за изработване на промоционални материали и доставени рекламни материали;

- Една пресконференция за стартиране на проекта се проведе в Констанца;

- Уебсайтът на проекта е разработен и е достъпен на http://ajpisconstanta-interreg.ro на румънски, български и английски език;

- Експертите на всички бенефициенти разработиха - Сравнително проучване Румъния-България относно регулаторната рамка и работните методологии и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция;

- 9 фокус групи: 3 с персонал на AJPIS, 3 с персонал на кметства и 3 с ръководен персонал на НПО. По време на фокус групите бяха идентифицирани потребностите, които ще формират основата на разработването на предложенията за публична политика..

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.