Slide background
Slide background
Slide background

Дунав - река с богата история DARWLOH, eMS 6

Каква е целта?

Информиране и популяризиране на идентичността на трансграничния регион и неговите културни и исторически наследства, и подобряване на туристическия поток.

Какъв е бюджетът?

1.318.347,68 евро, от които1.120.595,53 евро ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 266.240 евро.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Фондация „Отворена Ръка”, Ф.О.Р (България)

Партньор 2 (П2): Федерация на работодателите в Регион Олтения (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 09.03.2016

Крайна дата: 08.03.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико-Търново, Русе, Силистра, Добрич в България

Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

  • Създаване на съвместен екип;
  • Съвместни състезания;
  • Съвместни информационни кампании и други дейности и събития;
  • Съвместно проучване на културните и исторически обекти, ландшафта и река Дунав в трансграничния регион;
  • Разработване 45 модела на културни и исторически обекта и Дунавски ландшафт;
  • Съвместни изложения, популяризиращи резултатите на проекта.

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата1 интегриран туристически продукт;

Резултати от програматаУвеличаване на броя туристически нощувки в трансграничния регион с 280.

Статус на проекта

Реализацията на проекта започна с контакти с 15 училища в трансграничния регион за организиране на конкурс за детска рисунка на тема "Знаем ли културните и историческите обекти в нашия регион" с оглед определянето на 45 културно-исторически обекти/места, които да бъдат включени в 3D моделана трансгранична зона. След тяхното съгласуване, партньорите по проекта извършиха теренно проучване на 45 обекта и събраха информационни и фотографски материали, необходими за изработването на 3D модел на трансграничната зона.

След като през ноември 2017 г. моделът на трансграничния регион, състоящ се от 45 модела на избрани културно-исторически обекти и 15 модула на терени, беше разработен и събран, партньорите по проекта продължиха в периода ноември 2017 г. - февруари 2018 г. с организиране на 8 1-седмични изложби на трансграничния модел в България (Русе, Плевен, Добрич и Монтана) и в Румъния (Крайова, Каракал, Александрия и Гюргево). Изложбите се оказаха много популярни сред населението, както и сред посетителите на трансграничната зона, привличайки повече от 56 000 посетители. Сайтът на проекта може да бъде намерен на http://danubeoldrichhistory.ro/en/home-2/, а мобилните приложения "Старата богата история на Дунав" могат да бъдат изтеглени в Google Play и App Store.

Приносът към изпълнението и резултатите на програмата, постигнат по време на изпълнението на проекта, включва:

създаване на 1 интегриран туристически продукт - моделът на трансграничния регион, който беше представен в 8 изложби и популяризирансред туроператори и туристически агенции с оглед включването му в туристически пакети;

• 583 посещения на обекти на културно-историческо наследство, включени в модела на трансграничния регион в резултат на организирането на 8-те изложби;

• 294 туристически нощувки в допустимия район, реализирани от посетителите на 8-те изложби на трансграничния модел;

Партньорите по проекта продължават да работят за популяризирането на трансграничния модел, за постигане на приноса към предложените резултати от програмата за периода след изпълнението и за гарантиране на устойчивостта на резултатите от проекта като цяло.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.