Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 378

DiGiPARKS (ROBG-378)

Създаване на иновативен и интегриран трансграничен туристически продукт между природните паркове "Врачански Балкан" и "Железни Врата"

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да насърчи съвместното устойчиво и балансирано икономическо развитие на териториите на двата парка чрез диверсификация на туристическото предлагане и развитие на туризма, основаващ се на културно и природно наследство като фактор за ефективно използване и експлоатация на общи предимства и потенциали и преодоляване на дисбалансите в региона.

Какъв е бюджетът?

419,379.44 евро, от които356,472.52 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Администрация на природен парк "Врачански Балкан" (България)

Бенефициент 2 (Б2): Н.Г.А. Ромсилва– Природен парк Железни ВратаР.А. (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 21.05.2019

Крайна дата: 19.05.2022

Продължителност: 35 месеца и 29 дни

Къде ще се изпълнява?

Област Враца (България)

Окръг Мехединци (Румъния)

Как ще се изпълнява?

-      Стратегия за създаване и развитие на туристически продукт;

-      Създаване на общ интегриран иновативен туристически продукт - трансгранична дестинация за туризъм, базирана на културно и природно наследство и осъществена промоция на общ положителен образ на два природни парка, чрез съвременни 3D технологии;

-      Изградена трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и развит капацитет за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на туризма, растеж на туристическите посещения и приходите от туризъм в двата парка;

-      Доставка на оборудване за дигитализация и създаване на демонстрационни цифрови центрове и зали.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместни стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически цели; 1 създадени интегрирани туристически продукти / услуги; Очакван 15 000 очакван брой посещения на подкрепени обекти с културно и природно наследство.

Резултати на програмата: 15,000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Досега резултатите от проекта са следните:

Договорът за изработка на цифрови ортофото карти и триизмерни модели на природния парк Врачански Балкан с безпилотен летателен апарат тип „самолет“ е подписан от Администрацията на Природен парк „Врачански Балкан“.

Администрацията на природен парк Iron Gates извърши процедурата за възлагане на поръчки и подписа договора за извършване на дребни ремонти на информационно-документационния център.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.