Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-383 По-добре свързани вторични и третични възли към ядрото на TEN-T и цялостна мрежа чрез съвместни мерки за ТГС

Каква е целта?                                      

Проектът ще подобри пътния трафик от центъра на България до Румъния чрез модернизация на 6 614 км пътна инфраструктура, свързваща вторични и третични възли с основна и цялостна TEN-T инфраструктура.

Какъв е бюджетът?

4,769,687.25 евро, от които4,054,234.14 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 94,146 евроза ВБ, 32,706евро за Б2 и3,828 евро за Б3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Великово (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица Община Калафат (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Асоциация „Бъдеще днес“ (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.12.2019

Крайна дата: 09.12.2022

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Видин, Велико Търново в България

Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Модернизация на 6, 614 км местни и регионални пътища с трансгранично значение, които пряко свързват вторични и третични възли от двете страни на Дунав към основната Десет-Т инфраструктура;
  • Координиране на механизмите за преодоляване на нови съвместни предизвикателства, произтичащи от функционирането на основната Ten-T инфраструктура по паневропейските коридори 4, 8 и 9;
  • Организиране на дейности за повишаване на осведомеността за безопасност на гражданите в пунктове, където тежката тежест на движението по пътищата обсипва местното население с подкрепата на НПО.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 6.614 км реконструирани или модернизирани пътища

3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. Насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти / аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, проучвания за осъществимост при трансгранични

Резултати от програмата: 85 854 Трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта

Проектът е в ранна реализация. Подробности, след като бенефициентите представят първия доклад за напредъка.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.