Slide background
Slide background
Slide background

Резултати, постигнати в рамките на проект „Трансгранична програма за напреднало обучение за администрациите на окръг Гюргево и област Русе“

Проектът „Трансгранична програма за напреднало обучение за администрациите на окръг Гюргево и област Русе“, ROBG-136, реализиран от Окръжен Съвет Гюргево, Румъния, в качеството на Водещ бенефициент, в партньорство с Областна администрация Русе и община Ценово, България има за основна цел увеличаване на сътрудничеството между Териториално административно звено - окръг Гюргево и област Русе в области от общ интерес като инвестиции от регионално значение и зелена икономика.
Поради това партньорите по проекта предоставят на всички заинтересовани резултатите от проекта (споразумение за партньорство между бенефициентите на проекта, интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе-Гюргево, план за действие, и др., както и снимки, направени по време на изпълнение на проектните дейности). Всички материали са достъпни тук.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.