Slide background
Slide background
Slide background
CBA (ROBG-136)
Програма за трансгранично усъвършенстване на областните администрации
на окръг Гюргево и област Русе 

Каква е целта?

Проектът има за цел да засили сътрудничеството между териториалните административни звено- Областна администрация на Гюргево и Русе в области от общ интерес като регионални инвестиции и зелена икономикa.

Какъв е бюджетът?

440.393,19 евро, от които374.334, 20 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръжна администрация Гюргево (Румъния)

Партньори:

Бенефициент 2 (Б2): Областна администрация Русе (България)

Бенефициент 3 (Б3): Община Ценово (България)

Кога?

Начална дата: 20.05.2017

Крайна дата: 19.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Област Русе и окръг Гюргево

Как се изпълнява?                                 

  • Закупуване на оборудване и услуги;
  • 1 разработен анализ, 1 наръчник, 1 стратегия, 2 кръгли маси, 2 семинара;
  • менторска програма и курсове за обучение;
  • обмен на добри практики в 2 страни от ЕС;
  • 1 съвместен план за действие за подобряване на условията на административно ниво.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 7 трансгранични механизми: 1 споразумение, 1 мрежа, 1 план за действие, 1 анализ, 1 стратегия, 1 инструмент за обмен на информация

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран и резултатите в момента се анализират на ниво Програма (окончателният доклад се проверява).

След като Бенефициент 2 се сблъска с проблеми при осигуряването на необходимите финансови средства за реализацията на проекта, в партньорството бе въведен нов партньор - Община Ценово, който поема бюджета на Б2 и съответния дял от дейностите по проекта. Бенефициентът 2, от своя страна, продължава да участва в изпълнението на дейностите по проекта без финансов принос.

Пресконференцията за откриване на проекта се проведе на 16 май 2018 г. в Гюргево.

Първата инициатива от предложената програма за усъвършенстване на обучението на персонала на бенефициентите, а именно програма за менторство, беше организирана в Русе 23-27 април 2018 г.и в периода 18-22.06.2018 г. в Гюргево. Обучението „Управление на публичните инвестиции“ се проведе в Констанца в периода 06-11.08.2018

И двамата бенефициенти - окръг Гюргево и община Ценово, също закупиха необходимото оборудване, за да осигурят модерна рамка за дейността на своите администрации.

Бенефициент 3 разработи анализ и интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регионРусе. Две кръгли маси - в Русе на 03.10.2018 г. и в Гюргево една 04.10.2018 г. бяха организирани като част от процеса на разработване на стратегията.

Беше организирано проучвателно посещение за обмен на добри практики за представители на администрацията на бенефициентите в 2 държави от ЕС - Швеция в периода 24-29.06.2018 г. и Австрия в периода 09-14.09.2018 г. Беше създадена работната група за подготовката на Плана за действие за бъдещите инвестиционни възможности.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.