Slide background
Slide background
Slide background
CBA (ROBG-136)
Програма за трансгранично усъвършенстване на областните администрации
на окръг Гюргево и област Русе 

Каква е целта?

Проектът има за цел да засили сътрудничеството между териториалните административни звено- Областна администрация на Гюргево и Русе в области от общ интерес като регионални инвестиции и зелена икономикa.

Какъв е бюджетът?

440.393,19 евро, от които374.334, 20 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръжна администрация Гюргево (Румъния)

Партньори:

Бенефициент 2 (Б2): Областна администрация Русе (България)

Бенефициент 3 (Б3): Община Ценово (България)

Кога?

Начална дата: 20.05.2017

Крайна дата: 19.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Област Русе и окръг Гюргево

Как се изпълнява?                                 

  • Закупуване на оборудване и услуги;
  • 1 разработен анализ, 1 наръчник, 1 стратегия, 2 кръгли маси, 2 семинара;
  • менторска програма и курсове за обучение;
  • обмен на добри практики в 2 страни от ЕС;
  • 1 съвместен план за действие за подобряване на условията на административно ниво.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 7 трансгранични механизми: 1 споразумение, 1 мрежа, 1 план за действие, 1 анализ, 1 стратегия, 1 инструмент за обмен на информация

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран и резултатите в момента се анализират на ниво Програма (окончателният доклад се проверява).

След като Бенефициент 2 се сблъска с проблеми при осигуряването на необходимите финансови средства за реализацията на проекта, в партньорството бе въведен нов партньор - Община Ценово, който поема бюджета на Б2 и съответния дял от дейностите по проекта. Бенефициентът 2, от своя страна, продължава да участва в изпълнението на дейностите по проекта без финансов принос.

Пресконференцията за откриване на проекта се проведе на 16 май 2018 г. в Гюргево.

Първата инициатива от предложената програма за усъвършенстване на обучението на персонала на бенефициентите, а именно програма за менторство, беше организирана в Русе 23-27 април 2018 г.и в периода 18-22.06.2018 г. в Гюргево. Обучението „Управление на публичните инвестиции“ се проведе в Констанца в периода 06-11.08.2018

И двамата бенефициенти - окръг Гюргево и община Ценово, също закупиха необходимото оборудване, за да осигурят модерна рамка за дейността на своите администрации.

Бенефициент 3 разработи анализ и интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регионРусе. Две кръгли маси - в Русе на 03.10.2018 г. и в Гюргево една 04.10.2018 г. бяха организирани като част от процеса на разработване на стратегията.

Беше организирано проучвателно посещение за обмен на добри практики за представители на администрацията на бенефициентите в 2 държави от ЕС - Швеция в периода 24-29.06.2018 г. и Австрия в периода 09-14.09.2018 г. Беше създадена работната група за подготовката на Плана за действие за бъдещите инвестиционни възможности.

Изображения

Януари 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.