Slide background
Slide background
Slide background

Зелена мрежа за работа (ROBG -183)

“Насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната зона Румъния – България”

Каква е целта?

Да се ​​увеличатвъзможностите зазаетостимобилността наработнатасилачрезразвиване на специални компетенции и умения в областта на иновативния екотуризъм и биологичното земеделие и производството на храни в избраната трансгранична зона.

Какъв е бюджетът?

1,219,573.08 евро, от които 1,036,637.12 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Лясковец (България)

Бенефциент (Б2): Териториално административно звено - град Виделе (Румъния)

Къде ще се изпълнява?

Начална дата: 25.04.2017

Крайна дата: 30.04.2020

Продължителност: 30 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, България

Телеорман, Румъния

Как ще се изпълнява?                           

  • Повишаване на обществената осведоменост;
  • Развитие на трансгранични бизнес инкубатори за екотуризъм и биологично земеделие;
  • Реконструкция и обновяване на общинска собственост;
  • Разработване на обща стратегия и виртуална трансгранична платформа за зелени работни места в селските райони;
  • Доставка и монтаж на 4 информационни павилиона;
  • Организиране на съвместни специални обучителни програми и обучения за повишаване на мобилността в селските райони;
  • Езикови курсове;
  • Организация на съвместни трансгранични пазари (трудови борси) за идеи, възможности и добри практики за създаване на работни места в трансграничните селски райони;
  • Организиране на лятната академия "Лаборатория за зелени иновации" за предприемачи от двете страни на границата

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

От началото на изпълнението на проекта и двамата партньори се съсредоточиха върху възлагането на обществените поръчки. Поради възникнали проблеми, като например липсата на оферта при тръжните процедури, партньорите по проекта подписаха със закъснение някои от основните договори за възлагане на обществени поръчки, забавяния, които след това се отразиха на късното изпълнение на дейностите по проекта. Поради това партньорите по проекта поискаха удължаване на срока за изпълнение на проекта с 6 месеца (от 24 на 30 месеца).

По отношение на резултатите от проекта, основните постижения на проекта се състоят в:

- Завършване на строителните работи на Трансграничните бизнес инкубатори за екотуризъм и биоземеделие. Бизнес инкубаторът е поставен в общинска сграда след санирането му.

- Разработена е уеб базирана платформа и мобилно приложение за екологични работни места.

- Стратегията за зелени работни места бе разработена.

- Доставени и монтирани са 4 инфо киосшка, от които 2 във Виделе и 2 в Лясковец.

- Шестте професионални обучения, проведени от ВБ, докато за Б2, остава да се организира практическият компонент на модул 1.

- 2 курса по английски и румънски език бяха организирани от ВБ, докато за Б2 остава да се организира вторият курс по английски и български език.

- Трактор е закупен от Б2 и ще се използва за организиране на 5 сесии за зелената академия

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.