Slide background
Slide background
Slide background

Нова инструкция но. 10/01.11.2018 г., издадена от Управляващия орган на програмата Интеррег V-A Румъния-България

Управляващият орган издаде Инструкция №. 10/01.11.2018 г. за бенефициентите на Програма Интеррег V-А Румъния-България относно изменението на договорните разпоредби, следвайки влизането в сила на Регламент №. 679/27.04.2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни,

както и отмяната на Директива 95/46/ЕК (Общ регламент за защита на данните). Инструкция но. 10/01.11.2018 г. е достъпна тук.

Публикувано на 02.11.2018

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.