Slide background
Slide background
Slide background

Съвместен форум в рамките на проект „Стимулиране и увеличаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион“

В периода 21-22 октомври 2019 г. в Белене, България, ще бъде организиран Съвместен форум за представители на български и румънски работодатели, професионални организации, местни администрации, университети и бюра по труда.

Събитието се организира от Община Белене, Водещ бенефициент на проекта 16.4.2.046, e-MS код: ROBG-175, „Стимулиране и увеличаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България. По време на форума ще бъдат обсъдени теми относно как образованието отговаря на нуждите на бизнеса, подобряване на публичните услуги в местната власт, за да отговорят на изискванията и очакванията на бизнеса и т. н.
Поканата и дневният ред на събитието можете да изтеглите тук.

Публикувано на 17.10.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.