Slide background
Slide background
Slide background

ICEYTC(ROBG-191)

Подобряване на условията за наемане на работа на младежта в туристическия сектор

Каква е целта?

Проектът има за цел да повиши конкурентоспособността на младежката работна сила от трансграничния регион и да се стимулира мобилността му през границата.

Какъв е бюджетът?

340.542,98 евро, от които 289.461,53 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Каварна (България)

Бенефициент 2 (Б2):  Сдружение "Партньори 2000" (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3)Университет "Овидиус" Констанца (Румъния)

Кога?

Начална дата: 18.05.2017

Крайна дата: 17.03.2019

Продължителност: 22 месеца

Къде?

Добрич в България

Кълъраш и Констанцав Румъния

Как?                                                      

  • Подобрена професионална квалификация и езикова компетентност на 80 души;
  • Създаден 1 виртуален център за насърчаване на заетостта;
  • 200 правни консултации, предоставени на младежите от региона;
  • Направени 4 трудови борси за работни места;
  • 1 обща стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор.

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 480 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместни обучения; 80 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежта, заетостта, образователните възможности и висшето и професионалното образование; 5 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион.

Резултати на програмата: 22880 души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Проектът е финализиран. Дейностите са изпълнени, а резултатите на проекта се анализират на ниво програма (в процес на проверка е финалният доклад).

Широка информационна кампания за избор на целева група, заинтересувана от професионална кариера в туризма, беше проведена в Румъния и България в периода ноември 2017 – март 2018, която доведе до идентифицирането на 42 румънски и 45 български младежи, които ще вземат участие в планирани професионални обучения в областта на туризма. 2 мотивационни обучения бяха организирани във всяка държава с избраната целева група.

Въз основа на избраната от целевата група професионална квалификация бяха организирани следните обучения:

- България: обучителен курс за професионална квалификация "Готвач" и "Сервитьор";

- Румъния: обучителен курс за професионална квалификация "Техник в туризма" и "Организатор на банкети".

ВБ и Б2 закупиха информационно и видеоконферентно оборудване, необходимо за организиране на езиково обучение по български и румънски език. Избраният от ВБ изпълнител разработи обща стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор в трансграничния регион.

Виртуален център за насърчаване на заетостта, предложен като уеб-базирана платформа, включваща подходяща информация за търсещите работа, работодателите, търсещи работници, информация за туристическия сектор в региона, възможности за свързване на фирми, работещи в туризма, практически съвети за подготовка на резюме, професионална етика и други, беше разработен и понастоящем е на разположение на български и английски език на https://tourism-jobs-robg.com/en/

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.