Slide background
Slide background
Slide background

Тематична среща с бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България – 2 юли 2019 година, Крайова

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.